Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Измене и допуне Правилника о пореском идентификационом броју

Изменама и допунама Правилника о пореском идентификационом броју („Сл. гласник РС“, бр. 57/2003 и 68/2003) прецизиран је поступак одређивања и додељивања ПИБ, односно утврђено је да се ПИБ одређује и додељује у Централи Пореске управе за све пореске обвезнике у Републици.

Одредбе овог правилника односе се и на привредне субјекте који се региструју преко Агенције и у поступку те регистрације добијају ПИБ, осим уколико новим Правилником није друкчије одређено.

Пореским обвезницима за чију регистрацију није надлежна Агенција (нпр. регистар који се води при Министарству за омладину и спорт, регистар адвоката при адвокатским коморама и сл.), ПИБ се одређује и додељује на основу пријава за регистрацију (ПР-1 – Пријава за регистрацију правног лица и пословних јединица, ПР-2 – Пријава за регистрацију предузетника и ПР-3 – Пријава за регистрацију физичког лица нерезидента), које се као и до сада, подносе Пореској управи, односно по службеној дужности, у случајевима прописаним законом.

У случају промене података за субјекте који се региструју преко Агенције, када се ради о променама регистрованим након регистрације оснивања привредних субјеката у регистар Агенције, у смислу прописа о регистрацији привредних субјеката, као и о подацима о брисању привредних субјеката из регистра Агенције, Агенција доставља податке Пореској управи у електронској или писаној форми, најкасније у року од 48 часова од регистрације.

Промене података које нису предмет регистрације у Агенцији порески обвезник је дужан да пријави Пореској управи у року од пет радних дана од дана настанка промене.

Порески обвезници, за чију регистрацију није надлежна Агенција, имају обавезу да, о покретању поступка брисања, односно о регистрацији брисања из надлежног регистра, поднесу пријаву Пореској управи.

Настале промене обвезник подноси на Обрасцу ППР-1 – Пријава за промену – допуну података о регистрацији правног лица и пословних јединица, Обрасцу ППР-2 – Пријава за промену – допуну података о регистрацији предузетника и Обрасцу ППР-3 – Пријава за промену – допуну података о регистрацији физичког лица нерезидента.