Биланс

Агенција за књиговодствене услуге

Јавни бележници – нотари

После шест деценија Србија поново добија јавне бележнике или нотаре.

С обзиром на то да ће бити надлежни за читав низ послова, од њих се, пре свега, очекује да омогуће грађанима да много брже састављају и оверавају уговоре, као и да завршавају добар део послова које су до сада могли да обављају само у судовима.

Тако ће, рецимо, брачни и ванбрачни партнери, уместо у суду, сачињавати уговоре код нотара о међусобним имовинским односима и деоби заједничке имовине. Овераваће и тестаменте, али и изјаве којима власници имовине искључују нужне наследнике из наследства.

Писаће и овераваће уговоре о поклону, о доживотном издржавању, о располагању непокретностима пословно неспособних особа, али и изјаве о признању очинства.

Како се наводи у закону, јавни бележник неће смети да буде члан органа политичке странке, нити ће смети да је финансира. Забрањено му је и да финансира неку коалицију или кандидата на изборима.

Према Закону о јавном бележништву, сва документа која буде саставио и оверио нотар имаће исту правну снагу као да су оверена у суду или у општини.

Поред састављања и оверавања уговора и изјава, нотари ће имати депозит у који могу да се предају новац, хартије од вредности, исправе које могу да се уновче, списи, рукописи, личне архиве, документи… Биће „места“ и за одликовања, уметничке предмете, племените метале, накит, драгоцености…

У већим градовима биће и више нотара – по један на сваких 20.000 грађана.

Поред општих услова за обављање овог посла које ће сваки будући нотар морати да испуњава, као што су српско држављанство и пословна и здравствена способност, обавезно је имати диплому правног факултета, положен правосудни испит и испит за јавног бележника, и још пет година радног искуства.

Закон забрањује да нотари истовремено буду адвокати, да имају било које друго плаћено занимање или функцију и да се баве било којим другим пословима који нису у складу са угледом, независношћу, самосталношћу и јавним поверењем јавног бележништва.

Закон о јавним бележницима почеће да се примењује 1. септембра следеће године.